سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
عضو هیئت علمی 
1372/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
1372/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
1382/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
پژوهشگر 
1382/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه ومعارف 
عضو گروه تاریخ 
1382/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن تاریخ پژوهان 
عضو هیأت مدیره 
1384/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
عضو پژوهشی گروه تاریخ 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره 
مدیریت گروه 
1380/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
مجمع محققین و طلاب 
رئیس جمع 
1380/01/01 
1383/01/01 
اجرایی 
همکاری 
مجمع علماء و طلاب جاغوری 
دبیر مجمع 
1385/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
ارزیاب 
1384/01/01 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
ارزیاب و ناظر 
1380/01/01 
 
علمی اجرایی 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1380/07/01 
 
----- 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
1383/07/01 
 
----- 
تدریس 
مركز تخصصی تاریخ حوزه 
مدرس 
1385/07/01 
1386/03/31 
شیعه شناسی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب