سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
عضو هیئت علمی 
1993/03/21 
2006/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
1993/03/21 
2006/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
2003/03/21 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
پژوهشگر 
2003/03/21 
2005/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه ومعارف 
عضو گروه تاریخ 
2003/03/21 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن تاریخ پژوهان 
عضو هیأت مدیره 
2005/03/21 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
عضو پژوهشی گروه تاریخ 
2004/03/20 
2005/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره 
مدیریت گروه 
2001/03/21 
 
اجرایی 
همکاری 
مجمع محققین و طلاب 
رئیس جمع 
2001/03/21 
2004/03/20 
اجرایی 
همکاری 
مجمع علماء و طلاب جاغوری 
دبیر مجمع 
2006/03/21 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
ارزیاب 
2005/03/21 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
ارزیاب و ناظر 
2001/03/21 
 
علمی اجرایی 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
2001/09/23 
 
----- 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
2004/09/22 
 
----- 
تدریس 
مركز تخصصی تاریخ حوزه 
مدرس 
2006/09/23 
2007/06/21 
شیعه شناسی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب